Lusti Lastepood


  Korv

Privaatsus

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Isikuandmed, mida e-pood kogub, töötleb ja säilitab, on
kogutud elektrooniliselt, e-poe tellimuse vormi kaudu.

Oma isikuandmete jagamisega annab klient e-poe pidajale
õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud
eesmärgil isikuandmeid, mida ta otse või kaudselt kodulehelt kaupu või
teenuseid tellides esitab.

 E-poe pidaja ei vastuta kliendi poolt valeandmete esitamisest
põhjustatud kahju eest poele või kolmandatele osapooltele.

E-poe pidaja võib töödelda järgnevaid kliendi isikuandmeid:*  Ees- ja perekonnanimi; * telefoninumber; * E-posti aadress; * kohaletoimetamise aadress; kliendi arvelduskonto number


Isikuandmeid töödeldakse vastavalt töötlemise eesmärgile: Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine, arve koostamine ja kauba kohale toimetamine.
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 aastat (vastavalt Raamatupidamise seadusele arvete säilitamise aeg)
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f)

Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
Kliendil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
Kui e-poe pidaja töötleb klendi isikuandmeid kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
Klient  saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil tellimine@lusti.ee.
Kliendill on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Kodukliima OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.


Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi
95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus),
Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa
Liidu õigusaktidega.


dpd
dpd
lastekas.ee
© Lusti Lastepood / OÜ Kodukliima 2018